CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Ljubljana - Enota Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Domov
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Natisni E-mail

1. Osnovni podatki o katalogu: 

1.1. Naziv organa:
CENTER ZA SOCIALNO DELO (CSD) VRHNIKA
Naslov: Ljubljanska cesta 16, 1360 VRHNIKA
Telefon: (01) 7506 270
Telefax: 7506 280
Elektronski naslov: Ta email naslov je zaščiten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript  
spletna stran: www.csd-vrhnika.com

1.2. Odgovorna uradna oseba:
Andreja Rihter, univ. dipl. psiholog. spec., direktorica

1.3. Datum prve objave kataloga: 1.4.2008
Datum zadnje spremembe: 21.11.2016

1.4. Katalog je dostopen na spletnih naslovih:
http://www.csd-vrhnika.com/

Druge oblike kataloga:
Katalog se nahaja v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Vrhnika.

2. Splošni podatki o organu: 

2.1. Podatki o organizaciji:
CSD Vrhnika je javni zavod. Center je pravna oseba, ki opravlja strokovno delo na področju socialnega varstva in je krajevno pristojen za območje Upravne enote  Vrhnika, ki vključuje občino Vrhnika, občino Borovnica in občino Log Dragomer.

2.2. Kratek opis delovnega področja:
Center za socialno delo Vrhnika opravlja vsa strokovna in administrativna dela v zvezi s socialno varstveno dejavnostjo, ki obsega:
Izvrševanje javnih pooblastil in nalog po veljavni zakonodaji za področja:
- varstvo otrok in družine
- varstvo odraslih
- oprostitve plačil pri plačilu storitev
- denarne socialne pomoči
- družinski prejemki
- zavarovanje za starševsko varstvo 
Izvajanje socialno varstvenih storitev:
- prva socialna pomoč
- osebna pomoč
- pomoč družini za dom
- socialna preventiva
Storitve socialne preventive:
- skupina starih za samopomoč v bivalnem okolju "Rožmarinka"
- skupina za samopomoč oseb s težavami v duševnem zdravju
- skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic ter rejnikov 
Druge naloge:
- izvajanje javnih del
- koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

ŽIVLJENJSKI DOGODKI, OBRAZCI 
Vodnik po življenjskih dogodkih za prebivalce je namenjen državljanom, ki potrebujejo podrobne informacije za različne življenjske situacije.
Življenjski dogodki so objavljeni na državnem portalu e-uprava http://e-uprava.gov.si
Na omenjenem državnem portalu nato izberete želeno življenjsko situacijo in po strukturi poiščete dokument, ki vsebuje informacije ali obrazec, ki jih potrebujete.

3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

3.1. Pooblaščena oseba za dostop do informacij javnega značaja:
Andreja Rode, univ. dipl. pravnica
Tel: 01 750 62 83
e- naslov: Ta email naslov je zaščiten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript

3.2. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo:

Seznam veljavnih predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo se nahaja na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti:
http://www.mddsz.si 

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo
Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije:
http://www.scsd.si 

Seznam zbirk podatkov
Seznami zbirk podatkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: 
http;//www.scsd.si

4. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih:
- trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

5. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

5.1. Neposreden dostop
- osebno
Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Centru za socialno delo Vrhnika. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Centra za socialno delo je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo.
- po elektronski pošti
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu in sicer na spletnem naslovu Centra za socialno delo Vrhnika, kjer se na portalu nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij:
http://www.csd-vrhnika.com 

5.2. Dostop na podlagi posebne zahteve
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Vrhnika ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo posebno zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Vrhnika, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje ( če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6.členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov, podatek, ki pomeni kršitev davčnega postopka, podatek, ki je pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka, podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Vrhnika in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Vrhnika. V teh primerih lahko Center za socialno delo pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).
- osebno v prostorih
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo Vrhnika in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek v zvezi z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.
- ustna zahteva
Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi Andreji Rode, v poslovnem času Centra za socialno delo Vrhnika. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo Vrhnika. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.
- preko telefona
Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste podali zahtevo telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo Vrhnika ni mogoča pritožba.
- zahteva ustno na zapisnik
Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na Centru za socialno delo Vrhnika. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Vrhnika.
- pisna zahteva v fizični obliki
Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Vrhnika ali oddate osebno v poslovnem času. Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Center za socialno delo Vrhnika mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo Vrhnika zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Vrhnika ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga). Center za socialno delo Vrhnika vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije se lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop). V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).
- po elektronski poti
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo Vrhnika drugačne obveznosti. Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi. Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo Vrhnika. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za socialno delo Vrhnika obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo Vrhnika v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno delo  ali preko telefona.
- pisna zahteva v elektronski obliki
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overoviteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.
- delni dostop
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6.člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo Vrhnika vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

5.2. Stroškovnik
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Cena materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja je določena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).  

 

 

Anketa

Na katerem področju želite urejati zadeve?
 
Kaj vam je v odnosu strokovnega delavca najbolj pomembno?
 

Števec

Obiskovalcev: 696451