Denarni prejemki
  • Otroški dodatek
  • Denarna socialna pomoč
  • Varstveni dodatek
  • Državne štipendije

Vloge in predstavitev pravic  najde na povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju:

  1. otroški dodatek,
  2. denarna socialna pomoč,
  3. varstveni dodatek,
  4. državna štipendija.


Vlagatelj je dolžan v zgoraj navedenem vrstnem redu uveljaviti denarni prejemek, do katerega je upravičen, nato lahko uveljavi posamezne subvencije in znižana plačila. Če vlagatelj ne upošteva vrstnega reda, se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red ne velja.