Prenehanje zakonske zveze - svetovalni razgovor pred razvezo zakonske zveze

Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze je pogovor o spremembah in posledicah, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze za zakonca in njune otroke.Center za socialno delo povabi zakonca na svetovalni razgovor, ko prejme od sodišča predlog za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze.

Če zakonca ne želita več živeti v zakonski skupnosti, si prizadevamo, da uredita medsebojna razmerja do skupnih otrok, tako da bodo čim bolje zagotovljene koristi otrok.

Zakonca seznanimo o možni strokovni pomoči za rešitev morebitnih nesoglasij, da se sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok (kje in kako bo otrok živel po razvezi), stikih (kakšna oblika stikov je zanj primerna) in preživnini (materialna odgovornost obeh staršev za zagotavljanje otrokovih potreb in interesov).

Otrok ima v  postopku možnost izraziti svoje mnenje, če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Center za socialno delo pošlje sodišču poročilo o opravljenem svetovalnem razgovoru in vključi mnenje glede koristi otrok, kar je v skladu s 64. členom oz. 105., 105.a, 106. in 106. a členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.